Αιτήσεις

Απαραίτητες αιτήσεις και έντυπα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σχολικά εφόδια

Λίστες με τα απαραίτητα σχολικά εφόδια (βιβλία, τετράδια, ντοσιέ κλπ.), που θα χρειαστούμε σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2022-2023 για όλες τις τάξεις του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του μαθητή/-τριας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής (Γυμναστική). 

Το έντυπο συμπληρώνεται από τον παιδίατρο του μαθητή/-τριας. 

Το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης (ΦΙΕ) το συμπληρώνει ο παιδίατρος που θα συμπληρώσει το ΑΔΥΜ και το κρατάει στο αρχείο του.

Υποχρέωση να προσκομίσουν το ΑΔΥΜ έχουν οι μαθητές που φοιτούν στην Α’ Δημοτικού, στη Δ’ Δημοτικού, στην Α’ Γυμνασίου και στην Α’ Λυκείου (το ΑΔΥΜ έχει τριετή ισχύ).

ΕΝΤΥΠΟ

Έντυπα Προσωπικών Δεδομένων

Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – EU General Data Protection Regulation 

Την 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή και στη χώρα μας ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Το νομοθέτημα επιβάλλει αυστηρές υποχρεώσεις σχετικά με τη συλλογή και κάθε άλλη πράξη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και ενισχύει σημαντικά τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων, στους οποίους αναφέρονται τα δεδομένα αυτά. Εν προκειμένω πρόκειται για τα δεδομένα που αφορούν εσάς ως γονείς ή κηδεμόνες καθώς και τα δεδομένα των παιδιών σας.

Κατ’ αρχάς σημειώνουμε ότι ο νόμος δεν προστατεύει μόνο τα λεγόμενα «ευαίσθητα δεδομένα» που αναφέρονται στην υγεία, τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις κλπ., αλλά ρυθμίζει την επεξεργασία κάθε πληροφορίας που ταυτοποιεί άμεσα ή έμμεσα ένα φυσικό πρόσωπο, όπως το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση κατοικίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο ΑΦΜ κλπ.

Το σχολείο μας -όπως και όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της χώρας- επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που ορίζει η κείμενη νομοθεσία (ονοματεπώνυμο μαθητή, βαθμολογία, απουσίες, βραβεία, διαγωγή, στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας των γονέων, ΑΦΜ κλπ.) καθώς και όσα εσείς μας γνωστοποιείτε και μας επιτρέπετε -μέσω της συγκατάθεσής σας- να χρησιμοποιούμε στο πλαίσιο της σχολικής ζωής του  μαθητή, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε εκπαίδευση και να χορηγούμε αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών στα παιδιά σας και εν γένει να συμβάλουμε στην ευρύτερη συγκρότηση της προσωπικότητάς τους μέσα από εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δράσεις που διοργανώνουμε.

ΕΝΤΥΠΑ (2)

Εσωτερικός Κανονισμός

Ο Εσωτερικός Κανονισμός που διέπει τη σχολική ζωή και την καθημερινότητά μας, διαμορφώνεται μέσα από συνεργασία των Διευθυντών όλων των βαθμίδων, καθώς και της εκπαιδευτικής κοινότητας του Σχολείου μας. 

Οι γονείς  καλούνται να αποδεχθούν τους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας του Σχολείου μας, υπογράφοντας τη Αίτηση Ανανέωσης Εγγραφής, ενώ οι νέοι γονείς αποδέχονται υπογράφοντας την Αίτηση Εγγραφής του παιδιού τους.

Η εγγραφή στο Σχολείο μας σημαίνει αυτόματα και αποδοχή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του, όπως αυτός αναρτάται δημόσια στην επίσημη ιστοσελίδα μας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ